Home

Socialstyrelsens handbok: handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

Nu går det att beställa den nya handboken om handläggning

Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är skriven för att förklara och underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den beskriver också vad som ska dokumenteras, både hos nämnden och i de olika verksamheterna Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda personer är en central uppgift inom socialtjänsten. Vår handbok ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som finns på området, som socialtjänstlagen, SoL, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, och lagen om stöd och service till vissa. Den 1 januari 2015 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5)om dokumentation i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS att gälla. Vid denna tidpunkt kom också en ny omarbetad version av den kompletterande handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ut i tryckt form Handböcker kompletterar Socialstyrelsens författningssamling med fakta, kunskapsunderlag och kommentarer som stöd för rättstillämpningen. Handböckerna kan till exempel innehålla lagtext, referat av författningar, motivuttalanden, rättsfallsreferat, beslut från JO, tolkningsexempel, kunskapsunderlag med mera Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen. Det ska alltså gå att följa vad som faktiskt görs och hur.

Tillhörande dokument och bilagor. Bilaga 6 - Missbruk, substansrelaterade diagnoser och spel om pengar - Behov, vård- och stöd i förhållande till det nationella ANDT arbetet och spel om penga Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (pdf) Socialstyrelsen, 2015. Utreda barn och unga - Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen (pdf) Socialstyrelsen, 2015 Personakt inom socialtjänsten. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialtjänstlag (2001:453) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS Senast uppdaterad: 2019-06-0 åtgärder för genomförande och uppföljning av insatser. Mer information. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5 Senast uppdaterad: 2019.

Utförare inom socialtjänsten. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Lagar och föreskrifter. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Socialtjänstlag (2001:453) Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Senast uppdaterad: 2019-06-0 dokumentationsföreskrifterna och även till den handbok för Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten som finns utgiven av Socialstyrelsen. Aktuella dokument finns på www.socialstyrelsen.se Riktlinjen omfattar all verksamhet som bedrivs med stöd av SoL och LSS. 1 Socialstyrelsen (2015). Handläggning och dokumentation. Stockhol nor och barn som bevittnat våld, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Barn och unga i socialtjänsten och Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. För arbetet med revideringen av handboken har Socialstyrelsen haft en referensgrupp med erfarna familjerättshandläggare och handläggar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5). Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS > Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten >

Häftad, 2015. Den här utgåvan av Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ( Lindesberg 2006 ), socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) och socialtjänstkommitténs slutbetänkande Dokumentation och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 462-468 på Socialstyrelsens webbplats Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten s. 113 på Socialstyrelsens webbplats Att öka förutsättningar för egen försörjning - unga vuxna inom ekonomiskt bistånd s. 17-20 på Socialstyrelsens webbplat

Barn och unga i socialtjänsten - Socialstyrelse

IBIC utgår från regelverket för dokumentation inom socialtjänsten, där Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS ingår som en del, och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (ledningssystemsföreskriften) Se Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten, kapitlet Överflyttning av ärenden enligt SoL. Stockholms stad har egna riktlinjer för ärendeansvar mellan stadsdelsnämnderna. Se Stockholms stads riktlinjer om stadsdelsnämndernas ärendeansvar. Olika typer av beslu

Handläggning och dokumentation inom socialtjänste

 1. Socialstyrelsens handbok, Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Där behandlas bland annat allmänna för-valtningsrättsliga regler, mål och principer för SoL och LSS, rät-ten till bistånd och insatser samt andra typer av lagar och regler som styr och på olika sätt påverkar handläggning och doku
 2. Riktlinjer 5 (19) SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2015). SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens före skrifter och allmänna råd o
 3. Socialstyrelsen gav i augusti 2006 ut allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga, (SOSFS 2006:12). Den-na handbok är ett komplement till dessa råd. Syftet med denna handbok är att ge vägledning till socialtjänsten i att utreda, planera och följa upp beslu
 4. Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten . Lagar och föreskrifter. Patientdatalagen (2008:355) Språklagen (2009:600) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS . HSLF-FS Socialstyrelsens föreskrifter och.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 337 och framåt på Socialstyrelsens webbplats. Utreda. Det dubbla uppdraget i arbetet med ekonomiskt bistånd innebär att utredningen kan ge underlag för två olika processer - ärendehandläggningsprocessen och förändringsprocessen Riktlinjerna för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten upp-hävs med hänvisning till Socialstyrelsens handbok Handläggning och do-kumentation inom socialtjänsten. Föredragande borgarrådet Marie Ljungberg Schött anför följande. Ärendet Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en centra Se vidare i Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, del 1 Övergripande mål, regler och principer, kapitel Krav på god kvalitet i SoL och LSS, avsnitt Skyldighet att rapportera missförhållanden - lex Sarah och Stockholms stads riktlinjer för lex Sarah

Handböcker - Socialstyrelse

handböcker Utreda barn och unga och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och i Stockholms stads Stödmaterial för barnrättsperspektiv inom socialtjänsten. Se även Socialstyrelsens kunskapsstöd Bedöma barns mognad för delaktighet. För att barnets rätt till delaktighet ska vara uppfylld krävs, enlig Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ger mer information. Handlingar som avser personer som är eller har varit aktuella ska hållas samman i personakter. En personakt ska avse endast en person 2006 har flera lagändringar av betydelse för arbetet med handläggning. och dokumentation inom socialtjänsten trätt i kraft. I februari 2008 publice-rades handboken i en andra upplaga. Vid denna tidpunkt kompletterades handboken dels med uppgifter om nya eller ändrade lagbestämmelser so

Dokumentation - Vad ska dokumenteras i socialtjänsten

Publikationer - Socialstyrelse

och i Socialstyrelsens handbok . Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2015-1-10. Allmänt om avställning och leverans av utförarakter . En utförarakt upprättad hos en kommunal utförare ska avställas fem kalenderår efter datum för det senast avslutade genomförandet. Avställning av utförarakte Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten s. 41-45, hos Socialstyrelsen. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Handbok för tillämpningen av föreskrifter och allmänna råd, SOSFS 2011:9, om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete s. 9, 10, hos Socialstyrelsen Barnet bör ges möjlighet att uttrycka sin åsikt både genom att svara på frågor och berätta fritt. I Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten lyfts det fram att observationer vid hembesök eller i annan miljö där den enskilde vistas kan ge värdefull information Läs vidare i Socialstyrelsens handböcker Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och Våld - Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer och LVU - Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsens handbok; Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handboken utgör ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU,LVM och LSS, som gäller från den 1 januari 2015. 1

Handläggning och dokumentation ska också ske i enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer. För frågor gällande handläggning och dokumentation hänvisas till Socialstyrelsens handbok, Hand-läggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stadens riktlinjer för handläggning av ärenden inom Handboken riktar sig framför allt till de familjerättssekreterare inom socialtjänsten som arbetar med adoptioner. Syftet är att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller för adoptionsområdet. Den är ett komplement till Socialstyrelsens allmänna råd (2008:8) om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption Fördjupad vägledning kan erhållas från Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015). Riktlinjer handläggning socialpsykiatri. Giltighetstid: 2018-06-05- 2022-06-02 Version: 2 Gäller för: Eda kommun 7(18) 7

Offentlighetsprincipen, sekretess och tystnadsplikt Nedan följer ett utdrag ur Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Om du vill läsa mer om offentlighet och sekretess kan du läsa i handboken eller i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL). För oss som är verksamma inom Socialstyrelsen. (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. (2015). Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. (2014). Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning: Handbok för. Socialstyrelsens handbok: Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, kapitel Viktiga utgångspunkter vid biståndsbe-dömning, avsnitt Hänsyn till barns bästa Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, kapitel Barnkonventionen och barnperspek-tivet i svensk lagstiftnin

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd för att höja kompetensen hos socialsekreterare som handlägger egna ärenden inom barn- och ungdomsvården. Stöd för lärande om handläggning och dokumentation vänder sig till både nyutexaminerade och erfarna socialsekreterare och syftar till att stödja och skydda barn som riskerar att fara illa. För att öka kompetensen och därmed även Läs. myndighetsutövning och omfattas av Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation. 3.2 Dokumentation Socialtjänsten ska dokumentera handläggning och genomförande. dokumentationen ska det tydligt framgå hur ärendet fortlöper och hur besluten genomförs. Den ska vara saklig, objektiv och utformas med respekt för den enskilde

Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, 2010 Anmälan vid misstanke om brott mot trygghetssystemen - vägledning från Delegationen mot felaktiga utbetalningar, Rapport 4, 2007 Socialstyrelsen handbok Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, 201 Handläggning inom socialtjänsten. Stockholm: Publica. Edvardsson, B Utvecklingen av en nationell modell för systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation inom äldreomsorgen. [Hämtad 2015-05-06]. www Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd. Handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete.

Handläggning och dokumentation - en översikt - Kunskapsguide

Journal inom socialtjänsten - Socialstyrelse

 1. Handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsen : 2015 : SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Artikelnummer 2011-6-38 2011-01-01 Socialstyrelsen
 2. Socialstyrelsens handbok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 2015 ska ligga till grund för all handläggning inom kommunens äldreomsorg. Vägledande för dokumentation är SOSFS 2014:5 Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd Dokumentation i verksamhet som bedrivsmed stöd av SoL, LVU, LVM och LSS
 3. Socialstyrelsen. (2015). Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen. Socialstyrelsen. (2015). Utreda barn och unga: Handbok för socialtjänstens arbete enligt socialtjänstlagen. Stockholm: Socialstyrelsen. Juridik, handläggning och dokumentation i socialt arbete, 30 högskolepoäng 6(7
 4. − Socialstyrelsens föreskrifteroch allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL (SOSFS 2006:5) − Socialstyrelsens handbok 2010: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2014:5
 5. arbetats in i detta dokument. Även Socialstyrelsens allmänna råd har inarbetats. Andra viktiga utgångspunkter är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård och Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, samt rättspraxis och kommunens mål och ambitioner
 6. iga utbetalningar och misstänkt bidragsbrott. En förutsättning för arbetet är att socialtjänsten utreder, fattar beslut och konsekvent följer upp sina återkrav. Utgångspunkten för arbetet är relevant lag-stiftning och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Kurs - Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015 tillämpa lagstiftning och juridiska regler som styr handläggning och dokumentation i socialt arbete reflektera och problematisera kring socionomens juridiska ansvar i handläggning och dokumentation. Värderingsförmåga och förhållningssätt reflektera över socialsekreterarens betydelse i utrednings- och handläggningsprocesse relevant lagstiftning som berör området. Socialstyrelsens föreskrifter är tvingande och har arbetats in i detta dokument. Även Socialstyrelsens allmänna råd har inarbetats. Andra viktiga utgångspunkter Socialstyrelsens handbok för handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, samt rättspraxis och kommunens mål och ambitioner Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten. Artikelnummer 2012-6-16. Barn och unga i familjehem och HVB. Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Artikelnummer 2013-1-1. Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. Artikelnummer 2014-1-23

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Socialstyrelsens handböcker: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (2006) och Barn och unga i socialtjänsten Utreda, planera och följa upp beslutade insatser (2006) De flesta beslut om insatser enligt socialtjänstlagen fattas av tjänstemän. Övrig Samordnad Individuell Plan inom vård och omsorg. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Här kan du beställa eller ladda ner Socialstyrelsen handbok. Handboken på socialstyrelsens webbplats . Kontakta Göteborgs Stad med synpunkter på socialtjänsten handläggning av deras ärenden, information om BRIS, Barnens hjälptelefon, Föreningen unga röster m.m. Med anledning av att det blir en skyldighet att ge barnet relevant information, kommer Socialstyrelsens allmänna råd (2006:12) om handläggning och dokumentation av ären-den som rör barn och unga att. Våld - handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten - en handbok för handläggningsprocessen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation

Personakt inom socialtjänsten - Socialstyrelse

publikationsservice@socialstyrelsen.se Tel: 075-247 38 80 Vi använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga upplevelsen. Om du fortsätter att använda webbsidan godkänner du att vi använder cookies.. Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central uppgift inom socialtjänsten. Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som. Handboken ska underlätta tillämpningen av de lagar och regler som gäller socialnämndens handläggning av ärenden. Den kompletterar Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, som trädde i kraft den 1 januari 2015

Dokumentation - Olika utförare - Socialstyrelse

 1. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : [individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS)] Sverige. Socialstyrelsen (utgivare) Alternativt namn: LC Auth: Sweden. Socialstyrelsen Alternativt namn: Spanska: Suecia. Dirección Nacional de Sanidad y Asuntos Sociale
 2. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. av Socialstyrelsen (Bok) 2015 Ämne: Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialpolitik, Socialtjänst, Sverige, Upphov: Socialstyrelsen: Utgivare/år: Stockholm Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : Öppettider for Kista bibliotek: måndag 10:00.
 3. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Sverige. Socialstyrelsen (medarbetare) Alternativt namn: LC Auth: Sweden. Socialstyrelsen Alternativt namn: Spanska: Suecia. Dirección Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales Alternativt namn: Franska: Suède. Direction nationale de la santé et des affaires sociales Alternativt namn.
 4. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten : individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg (SoL och LSS) Utgivning Socialstyrelsen, Stockholm : 200
 5. Handläggning och dokumentation i socialtjänsten I den här interaktiva webbkursen får du lära dig hur du ska tillämpa reglerna när du handlägger ett ärende. Vi går bland annat igenom vad som ska dokumenteras och när det ska göras, samt när socialtjänsten ska eller får ändra ett beslut
 6. Socialstyrelsens allmänna råd om ekonomiskt bistånd SOSFS 2013:1 Ändring i allmänna råden (SOSFS 2013:1) om ekonomiskt bistånd SOSFS 2013:26 Socialstyrelsens handbok- Ekonomiskt bistånd Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten JP Socialnet RollKoll (god man och förvaltare) Skäliga kostnader -riksnorm Samverkansavta Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader bör.
 7. En kvalitativ intervjustudie om handläggning av akut bistånd inom socialtjänsten. 2 Abstract Authors: Vi båda uppsatsförfattare har under vår studietid arbetat inom socialtjänsten och har personliga Ekonomiskt bistånd handbok för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2013, s.76-77)

Socialstyrelsens allmänna råd (2013:1) om ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2013 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Handläggning och Dokumentation inom Socialtjänsten 2014:5 2.2 Jämställdhet Målet för jämställdhetspolitiken i Sverige är att kvinnor och män ska ha samm

att ytterligare förtydliga och underlätta tillämpningen av regelverket utkom Socialstyrelsen år 2006 med föreskrifter och allmänna råd samt en handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (SOSFS 2006:5; Socialstyrelsen, 2006). SOSFS 2006:5 har nu upphävts och ersatts av SOSFS 2014:5 Rutinen är ett verktyg för personal inom kommunens socialtjänst och ska fungera som en vägledning, från inkommen ansökan, handläggning, beslut och verkställighet. Underlaget till beslut och verkställighet måste alltid utgå från varje individ och dennes behov utifrån socialtjänstlagen Vägledning finns dessutom i bl.a. Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation. Formellt delas ett beslut upp i en motiveringsdel och en beslutsmening. Observera kraven på tydliga beslutsmeningar (vilket bistånd som har beviljats, omfattningen och hur ofta). Den enskilde ska veta vad som avslagits eller beviljats (helt eller. • Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Handbok. (Socialstyrelsen 2010) • Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten. Förberedande rapport (Socialstyrelsen 2012) (Vägledning om barnsamtal förväntas ges ut i maj 2012) Gemensam v årdnad i svensk la Litteratur: Nya sociallagarna, Clevesköld och Thunved 2007 Handläggning inom socialtjänsten, Clevesköld m.fl. 2007 Prop. 2002/03:53 Stärkt skydd för barn i utsatta positioner Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1997:15 tillämpning av LVU Socialstyrelsens handböcker för handläggning; Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 2006 Barn och unga i socialtjänsten

Hem för vård eller boende (HVB) (SoL) IVO

• Socialstyrelsens bok Våld Handbok om socialtjänstens och hälso-och sjukvårdens arbete med våld i nära relation • Socialstyrelsens bok vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare • Socialstyrelsens bok Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten • Riksnormen meddelad av Socialstyrelsen. Kommunens hantering av orosanmälningar inom skolan och socialtjänsten 2019-06-12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 2 Inledning/bakgrund 5 2.1 Syfte, revisionsfråga och avgränsning 5 2.2 Revisionskriterier 6 2.3 Metod 7 3 Socialtjänstlagen och socialstyrelsens föreskrifter 8 4 Resultat av granskningen Under kursen studeras metoder för utredning, handläggning och dokumentation i socialt arbete. Dokumentationens betydelse i utredningsarbete i socialt arbete behandlas. Den studerande tränar handläggningsprocessen vad gäller vanligt förekommande ärende avseende barn, ungdomar, vuxna och äldre i socialtjänsten Socialstyrelsen (2014) Lex Sarah - Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om Lex Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. 1(2) LINKÖPINGS UNIVERSITET. Stockholm relationer. SOSFS 2008:30 Handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

 1. 2.4.3 Socialstyrelsens handböcker och andra publikationer Socialstyrelsens webplats: handböcker och andra publikationer Dokumentation av barnets bästa inom socialtjänsten (2012) Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (2012) Barn och unga i familjehem och HVB - Handbok om socialnämnden
 2. socialstyrelsens handböcker avseende handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Lex Sarah, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete samt individens behov i centrum, IBIC, är ett behovsinriktat och systematiskt och strukturerat arbetssätt avseende dokumentation. Vidare finns rapporter och kunskapsstöd tillgängliga på dess
 3. Handläggning och dokumentation Socialstyrelsens handbok innehåller hänvisningar till socialtjänstlagens förarbeten, rättsfallsreferat, beslut från JO (Justitieombudsmannen) samt praktiska råd och Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2010)
 4. dokumentation och uppföljning enligt gällande regelverk (se SOSFS 2014:5 och Socialstyrelsens handbok om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten). Det är alltså inte tillräckligt efter utredning av stödbehov till exempel enbart hänvis
 5. och handläggning inom socialtjänstens familjerätt. Om adoption finns att läsa i Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2008:8: Omsorgsnämndens handläggning av ärenden om adoption samt i Socialstyrelsens kompletterande handbok om adoption: Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner

Insatser och samverkan - Kunskapsguide

handläggningen och tolkningen av lagen används förutom dessa riktlinjer: Socialstyrelsens Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Socialstyrelsens bok Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten Socialstyrelsens skrift Barnperspektiv vid handläggning av ekonomiskt bistån Handläggning och dokumentation . Dokumentation av insatser enligt LSS ska göras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd. Dokumentation vid Handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2006:5) samt Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd är utöver lagstiftningen styrande och vägledande för arbetet. Socialstyrelsens handböcker om ekonomiskt bistånd och om handläggning och dokumentation inom socialtjänsten bör varje handläggare ha tillgång till. SOSFS 2013:1 Allmänna råd om Ekonomiskt bistånd Socialstyrelsen. Denna handbok syftar till att underlätta tillämpningen av det regel-verk som gäller på detta område. Den ska ses som ett komplement till de föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Riktlinjer för handläggning och dokumentation av barn- och ungdomsärenden inom Individ och familjeomsorgen 3 (96) Barn- och ungdomsärenden - Handläggning och dokumentation inom individ- och familjeomsorgen 6 Handböcker och liknande stöd för rättstillämpning: 7 I. Barnets rätt 7 Inledning 7 Handlingsprogram och riktlinjer

Om Individens behov i centrum, IBIC - Kunskapsguide

Våld : handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer [Ny utg.]: Stockholm: Socialstyrelsen, 2016 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Stockholm: Socialstyrelsen, 201 nomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten (2013). - SOSFS 2014:5 Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS. Tillhörande handbok Handläggning och dokumentation inom so-cialtjänsten (2015). - SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Utredning genomförs med hjälp av handläggnings och dokumentations systemet Barns Behov i Centrum (BBIC). BBIC syftar till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Mer om handläggning och dokumentation kan läsas i Socialstyrelsens handböcker Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten och. råd och handböcker, rättspraxis, Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:27) om samverkan vid in

till propositioner och andra förarbeten, aktuella rättsfall, JO-uttalanden, dok-trin m.m. Handboken är en omarbetning av Socialstyrelsens allmänna råd Att fastställa faderskap 1988:6. Den vänder sig i första hand till handlägga-re och beslutsfattare inom socialtjänsten. Handboken har utarbetats av Pernilla Krusberg, Merike Lidholm, Kari Grundläggande juridik och socialrätt inom socialt arbete - uppdragsutbildning Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten Sekretess: Handbok för socialtjänsten. (3 uppl.). Stockholm: Norstedts Juridik AB (104 s.). Staaf, Annika, Zanderin, Lars & Nyström, Birgitta, (2011). Förvaltningsrätt: en introduktion för. utredning och uppföljning av barn -och ungdomsärenden. Handläggning av vuxen- och mottagningsärenden har separata riktlinjer. 1.3 Socialnämndens ansvar Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap. 1 § SoL, ska samhällets socialtjänst på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet

Riktlinjer individ- och familjeomsorgen ärenden gällande

Socialstyrelsen (2016) Ensamkommande barn och unga - Handbok om socialnämndens ansvar och uppgifter. Stockholm: Socialstyrelsen (finns på internet). Socialstyrelsen (2015) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Stockholm: Socialstyrelsen (finns på internet). SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om. Socialstyrelsens publikationer: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga samt Stöd till barn och unga med funktionsnedsättning- Handbok för rättstillämpning vid handläggning och utförande av LSS-insatser. 3. Förhållningssätt och perspekti

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten, Socialstyrelsen 2015 Gällande delegation från Kommunstyrelsen Domar från Förvaltningsrätten och högre instans Socialstyrelsens allmänna råd Ekonomiskt bistånd - Handbok för socialtjänsten, Socialstyrelsen 2013 Meto handläggning och dokumentation av ärenden gällande barn och unga mom individ- och familjeomsorgen 2. Ärendet överlämnas för vidare beslut till kommunfullmäktige. Ärendet Ny lagstiftning och föreskrifter har trätt I kraft mom flera delar av området barn och unga inom mdivid- och familjeomsorgen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL (SOSFS 2006:5) Socialstyrelsens handbok 2010 Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet i verksamhet (SOSFS 2011:9 styrelsen arbetar med att revidera Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, det vill säga hela socialtjänsten. I detta arbete uppdateras den komplette-rande handboken om handläggning och dokumentation inom social Innehåll. Grunderna i förvaltningsrätt och kommunalrätt Allmänna regler om ärendehandläggning vid myndighetsutövning enligt Förvaltningslagen, SoL(Socialtjänstlagen), LSS(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), Socialförsäkringslagen, tvångslagstiftningar LVM(Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) och LVU(Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga. Riktlinje Äldreomsorg och funktionsnedsättning SoL Reviderad Ersätter riktlinje från 2013-11-13 Fastställd Socialnämnden 2020 -09 23 Riktlinjer för handläggning och verkställighet av bistånd enligt socialtjänstlagen (2001:453) inom 5.2 Dokumentation.

 • The Old Smokehouse Nacka.
 • Swedish household cheese.
 • Schach spielen lernen Kinder kostenlos.
 • A trane berlin live stream.
 • Ford Explorer Zuverlässigkeit.
 • Flisby Norrköping.
 • Hippologum hästar.
 • Oxford Street affärer.
 • Länsförsäkringar jämtland logga in.
 • Quaker chemical logo.
 • DHL Connect Sendungsverfolgung.
 • Shaytan meaning in Hindi.
 • Vad betyder huvudsaklig verksamhet.
 • Se flygplan i luften.
 • Eluttag IKEA ugn.
 • Arabia kaffekoppar 70 tal.
 • Lediga jobb Luleå undersköterska.
 • Nichole south park.
 • Hörlurar barn Katt.
 • Max eisenhardt.
 • Paul Walker twin.
 • Yamaha rx a2040 specs.
 • Babylon symbol.
 • Statue of Liberty official site.
 • Bostäder till salu Partille.
 • Smart dävert.
 • Mammografi Sahlgrenska.
 • WhatsApp videosamtal antal.
 • Daniel Gillies wife.
 • Timbalkost recept.
 • Högskoleingenjör, Datateknik Örebro.
 • Speer berlin model.
 • Ol Bastard's Lagos menu.
 • MC demontering Partille.
 • Create database code first Entity Framework Core.
 • Palmashow télé.
 • Mammas Restaurang Vindeln.
 • Max deals.
 • FIFA Online 4 download.
 • Grönsakssoppa med klimp.
 • Building wall texture.